Hệ thống OnCheck Chọn gói phù hợp với bạn
phone

Oncheck - Free

0 VND
2 tháng
Tối đa 10 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-20

1,200,000 VND
6 tháng
Tối đa 20 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-50

3,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 50 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-100

6,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 100 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-150

9,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 150 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-200

12,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 200 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-400

24,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 400 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-600

30,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 600 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-800

40,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 800 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).
phone

Oncheck-1000

48,000,000 VND
6 tháng
Tối đa 1000 nhân viên Đầy đủ tính năng cơ bản Miễn phí khởi tạo Chưa bao gồm dịch vụ định vị khi Check-in/out (Giá sử dụng thêm dịch vụ định vị:200 vnđ/lần).